Jak możesz zainwestować w farmę fotowoltaiczną?

W obliczu niskich zwrotów z tradycyjnych inwestycji finansowych i rosnącej potrzeby dbałości o środowisko poszukiwanie alternatyw, które łączą zysk z ekologią, staje się kluczowe. Niepewność i brak wiedzy o nowych formach inwestowania, takich jak farmy fotowoltaiczne, często zniechęcają potencjalnych inwestorów. Farmy fotowoltaiczne prezentują się jako atrakcyjna opcja, łącząca dążenie do zysku z troską o planetę. W tym artykule przedstawimy, dlaczego warto rozważyć inwestycje w fotowoltaikę wielkoformatową i jak zacząć, aby maksymalizować potencjalne zyski, przyczyniając się jednocześnie do walki z globalnym ociepleniem.

Inwestycja w farmy fotowoltaiczne czy lokata w banku?

Rozważając różne ścieżki inwestycyjne, często stajemy przed wyborem pomiędzy tradycyjnymi opcjami, takimi jak lokaty bankowe, a bardziej nowatorskimi i potencjalnie bardziej lukratywnymi podejściami, jakimi są inwestycje w odnawialne źródła energii, na przykład w farmy fotowoltaiczne. W dobie niskich stóp procentowych lokaty bankowe mogą wydawać się bezpiecznym portem, lecz rzeczywistość finansowa rysuje mniej optymistyczny obraz, szczególnie gdy uwzględnimy wpływ inflacji na realną wartość zysków.

Lokaty bankowe, choć powszechnie uznawane za jedną z najbezpieczniejszych form lokowania kapitału, w obecnym klimacie ekonomicznym oferują oprocentowanie na poziomie 3-4%, a to zazwyczaj pod warunkiem spełnienia przez inwestora dodatkowych wymagań, takich jak posiadanie konta w danym banku czy dokonywanie określonej liczby transakcji. Gdy dodatkowo weźmiemy pod uwagę inflację, która w wielu przypadkach przekracza 8-9%, realna wartość uzyskanych zysków staje się minimalna, a czasami nawet negatywna. Nie można również zapominać o podatku od zysków kapitałowych, który wynosi 19% i dodatkowo obniża finalne zyski z inwestycji.

W kontraście do tradycyjnych lokat, farmy fotowoltaiczne przedstawiają się jako inwestycja o dużo wyższym potencjale wzrostu, nieobjęta podatkiem od wyprodukowanej energii, co stanowi znaczącą przewagę. W szczególności brak konieczności płacenia podatku PIT czy VAT od energii wyprodukowanej przez panele fotowoltaiczne, zarówno w przypadku osób fizycznych, jak i firm, czyni tę opcję szczególnie atrakcyjną. Co więcej, wartość inwestycji w fotowoltaikę wzrasta wraz ze wzrostem cen energii, które, jak przewidują eksperci, będą rosły dynamicznie w najbliższych latach.

Inwestycje w farmy fotowoltaiczne nie tylko oferują szansę na wyższe zwroty w porównaniu do tradycyjnych lokat bankowych, ale również przyczyniają się do produkcji czystej energii, co jest kluczowe w kontekście walki ze zmianami klimatycznymi. Dzięki temu inwestorzy mogą nie tylko czerpać finansowe korzyści, ale również mieć świadomość, że ich kapitał wspiera zrównoważony rozwój i przyczynia się do budowy lepszej przyszłości.

Jak zacząć inwestować w farmy PV?

Inwestowanie w farmy fotowoltaiczne otwiera przed nami nowe możliwości generowania zysków, jednocześnie przyczyniając się do promowania zrównoważonego rozwoju. Aby jednak skutecznie wejść w świat inwestycji w energię słoneczną, konieczne jest odpowiednie przygotowanie i zrozumienie kluczowych aspektów tego przedsięwzięcia. Poniżej przedstawiamy kilka fundamentalnych kroków, które pomogą rozpocząć tę ekscytującą podróż.

Edukacja i badania

Pierwszym krokiem na drodze do stania się inwestorem w farmy fotowoltaiczne jest zgłębienie wiedzy na temat rynku energii odnawialnej. Zrozumienie podstaw fotowoltaiki, w tym jak działają panele słoneczne, jakie technologie są obecnie na czele oraz jakie są ekonomiczne i techniczne aspekty działania farm fotowoltaicznych, jest niezbędne. Warto śledzić aktualne trendy rynkowe, zapoznać się z najnowszymi badaniami oraz uczestniczyć w branżowych webinarach i konferencjach.

Analiza finansowa

Następnie kluczowe jest przeprowadzenie dokładnej analizy finansowej potencjalnej inwestycji. Zbadaj dostępne modele finansowania, takie jak dofinansowania z funduszy unijnych, kredyty preferencyjne dla inwestycji ekologicznych oraz możliwości inwestycyjne poprzez fundusze specjalizujące się w zielonej energii. Porównanie różnych opcji pozwoli na wybór najkorzystniejszego sposobu finansowania projektu.

Wybór lokalizacji

Wybór odpowiedniej lokalizacji jest krytycznym elementem sukcesu inwestycji w farmę fotowoltaiczną. Należy wziąć pod uwagę czynniki takie jak intensywność nasłonecznienia, dostępność terenu, a także bliskość do infrastruktury sieciowej. Odpowiednia lokalizacja nie tylko zapewni maksymalną efektywność energetyczną, ale także ułatwi logistykę i potencjalne przyłączenie do sieci.

Partnerstwo z ekspertami

Inwestycja w farmy fotowoltaiczne często wymaga współpracy z firmami specjalizującymi się w projektowaniu, budowie i zarządzaniu tego typu instalacjami. Wybór doświadczonych partnerów może znacząco przyspieszyć proces inwestycyjny i zwiększyć szanse na sukces. Eksperci mogą również pomóc w przejściu przez skomplikowane procedury i pozwolenia, które są nieodzowne dla rozpoczęcia budowy. Najbardziej czasochłonnym elementem jest często spełnienie wymogów formalnych, jednakże z dobrze przygotowanym planem i wsparciem ekspertów, cała inwestycja od planowania po rozpoczęcie produkcji energii może trwać od 18 do 30 miesięcy.

Jak zarabiać na farmach fotowoltaicznych?

Inwestowanie w fotowoltaikę wielkoformatową otwiera przed inwestorami szereg możliwości generowania dochodu. Oto kilka podstawowych modeli, które pozwalają na efektywne wykorzystanie potencjału energii słonecznej.

Sprzedaż energii do sieci

Jednym z najbardziej popularnych sposobów na zarabianie na fotowoltaice jest sprzedaż wyprodukowanej energii do publicznej sieci energetycznej. Inwestorzy mogą korzystać z taryf gwarantowanych, które oferują ustaloną cenę za kWh, lub z rynkowych cen energii, które mogą wahać się w zależności od popytu i podaży. Ten model pozwala na przewidywalne i stabilne dochody, szczególnie atrakcyjne w przypadku instalacji o większej mocy.

Bilateralne umowy zakupu energii (PPA)

Umowy PPA (Power Purchase Agreement) to długoterminowe kontrakty na sprzedaż energii elektrycznej bezpośrednio do odbiorców końcowych, takich jak duże firmy czy instytucje publiczne. Tego typu umowy zapewniają stabilność cenową i są zabezpieczeniem przed fluktuacjami rynkowymi, co jest szczególnie ważne dla dużych projektów fotowoltaicznych. PPA pozwala na wolnorynkową sprzedaż energii, gdzie zasady transakcji są ustalane indywidualnie między producentem a kupującym.

Partycypacja w projektach wspólnych

Inwestycja w udziały projektów fotowoltaicznych poprzez specjalistyczne fundusze inwestycyjne lub platformy crowdfundingowe to kolejna opcja dla osób zainteresowanych rynkiem energii odnawialnej. Ten model pozwala na dywersyfikację portfela inwestycyjnego i jest dostępny nawet dla tych, którzy nie posiadają dużego kapitału na start własnego projektu. Inwestorzy mogą czerpać zyski z wielu instalacji, co zmniejsza ryzyko i zwiększa potencjalne korzyści.

Sprzedaż do sprzedawcy zobowiązanego

W niektórych przypadkach producenci energii z odnawialnych źródeł mogą sprzedawać wyprodukowaną energię bezpośrednio do tzw. sprzedawcy zobowiązanego po ustalonej średniej cenie rynkowej. Jest to atrakcyjna opcja, która zapewnia stały dochód przez określony czas, często do 15 lat, co dodatkowo stabilizuje zwroty z inwestycji.

Sprzedaż na aukcji OZE

Udział w systemie aukcyjnym OZE jest kolejną możliwością dla producentów energii słonecznej. System ten pozwala na sprzedaż energii po stałej cenie, ustalonej podczas aukcji, przez okres do 15 lat. Jest to szczególnie korzystne w obliczu fluktuacji cen energii, ponieważ zapewnia stałe dochody i chroni przed spadkami cen na rynku. Każda z tych opcji oferuje różne poziomy ryzyka i potencjalnych zysków, a wybór najlepszego modelu zależy od indywidualnych preferencji inwestora, skali projektu oraz specyfiki rynku energii w danym regionie. Inwestowanie w fotowoltaikę wielkoformatową to nie tylko sposób na generowanie zysków, ale także inwestycja w przyszłość i wspieranie zrównoważonego rozwoju.

Ile można zyskać?

Rozważając inwestycję w farmy fotowoltaiczne, potencjalni inwestorzy często zadają sobie pytanie o możliwe zyski. Odpowiedź na to pytanie zależy od szeregu czynników, takich jak lokalizacja instalacji, koszty inwestycji, ceny energii na rynku oraz wybrany model finansowania. Przy odpowiednim planowaniu i zarządzaniu projekty fotowoltaiczne mogą oferować atrakcyjne stopy zwrotu, które niejednokrotnie przewyższają tradycyjne formy inwestycji.

Przykładowa analiza zwrotu z inwestycji

Przyjmijmy, że inwestycja dotyczy farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MWp, która jest w stanie wyprodukować około 1 000 MWh energii elektrycznej rocznie. Zakładając średnią cenę sprzedaży prądu z aukcji OZE na poziomie 400 zł/MWh, roczny przychód netto z tej instalacji może wynieść około 400 tys. zł. Koszty eksploatacyjne, uwzględniające konserwację, ubezpieczenie oraz inne bieżące wydatki, mogą oscylować w granicach 50-70 tys. zł rocznie. Oznacza to, że roczny zysk netto z inwestycji może sięgnąć około 350 tys. zł.

Okres zwrotu i długoterminowe zyski

W oparciu o powyższe szacunki, koszt budowy farmy fotowoltaicznej o wielkości 1 MW może wynosić około 3,0 mln zł. Biorąc pod uwagę roczny zysk netto na poziomie 350 tys. zł, okres zwrotu z inwestycji wyniesie mniej więcej 9 lat. Jest to czas, po którym inwestycja zaczyna przynosić czysty zysk, nie uwzględniając możliwych zmian w cenach energii czy kosztach eksploatacyjnych. Warto podkreślić, że żywotność farmy fotowoltaicznej szacowana jest na ponad 25 lat, co oznacza, że po okresie zwrotu inwestycja może generować stabilne przychody przez wiele kolejnych lat. Przy zachowaniu powyższych warunków, zysk netto po 15 latach funkcjonowania instalacji może przekroczyć 3 mln zł, co czyni inwestycję w farmy fotowoltaiczne wysoce atrakcyjną z finansowego punktu widzenia.

Podsumowanie

Inwestycje w farmy fotowoltaiczne oferują potencjalnie wysokie zyski, ale jak każda inwestycja, wiążą się również z pewnym ryzykiem. Zmienność cen energii, regulacje prawne czy wyzwania techniczne mogą wpłynąć na finalny zwrot z inwestycji. Dlatego kluczowe jest dokładne zrozumienie rynku, potencjalnych ryzyk oraz skorzystanie z doświadczenia i wiedzy specjalistów w tej dziedzinie. Pomimo tych wyzwań, z odpowiednim zarządzaniem i planowaniem, inwestycje w fotowoltaikę wielkoformatową mogą stanowić lukratywną część portfela inwestycyjnego, przynosząc znaczne korzyści finansowe oraz przyczyniając się do promowania zrównoważonego rozwoju.

Zostaw wiadomość

Biuro obsługi klienta


    Fotowoltaika dla biznesu

    Doradca klienta

    biuro@voltaicsystem.pl