Stosownie do treści art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1, sprostowanie Dz.Urz.UE.L 2018 Nr 127, poz. 2) informujemy:

§.1 Postanowienia Ogólne

1. Administratorem danych osobowych jest VOLTAIC SYSTEM M.KWADE T.GOSIK SPÓŁKA JAWNA,  ul. Poprzeczna 13B., 10-282 Olsztyn, KRS 0000832451, REGON 385732437, NIP 7393938266, tel. +48 533 096 886, email: biuro@voltaicsystem.pl.

2. W zakresie dotyczącym wykorzystania aplikacji Messenger do kontaktu z Nami, współadministratorem danych jest właściciel portalu społecznościowego Facebook na zasadach dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest:
a) podjęcie działań przed zawarciem umowy, zawarcie i wykonanie umowy, w tym: sprzedaż towarów lub usług, a także bieżący kontakt z klientem w powyższym zakresie.
b) wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na VOLTAIC SYSTEM, a w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji, udostępnienie danych organom państwowym w granicach i na podstawie przepisów prawa np. dla celów podatkowych i rachunkowych.
c) realizacja prawnie uzasadnionego interesu VOLTAIC SYSTEM: marketing bezpośredni produktów i usług VOLTAIC SYSTEM, wsparcie usług płatniczych, kredytowych lub ubezpieczenia zakupionego towaru; dochodzenie lub obrona przez roszczeniami, a także prowadzenie postępowań przed organami władzy publicznej lub sądami; prowadzenia postępowań windykacyjnych.
d) w przypadku podania danych osobowych za pośrednictwem formularza na stronie WWW, celem przetwarzania jest umożliwienie udzielenia odpowiedzi na przesłane zgłoszenie.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak może stanowić warunek konieczny np. zawarcia umowy, wystawienia dokumentu księgowego, czy też rozpatrzenia reklamacji.

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach opisanych powyżej (pkt. 2), dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców: podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do wykonania umowy, w tym zapewniającym transport towarów, usługi płatnicze, usługi świadczone drogą elektroniczną; podmiotom świadczącym nam usługi marketingowe, podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub wspierające te systemy; podmiotom świadczącym nam usługi doradcze w tym prawne lub audytowe.

6. Dane osobowe VOLTAIC SYSTEM przetwarza przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów tj. przez czas realizacji zawartej z Panem/Panią umowy, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa oraz do czasu przedawnienia się roszczeń wynikających z umowy. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu administratora, w szczególności w celu marketingu bezpośredniego przechowuje on dane do czasu wniesienia przez osobę, której dane dotyczą sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych, będą one przetwarzanie do czasu jej cofnięcia.

7. W celach opisanych w pkt. 2, za wyjątkiem przetwarzania w celu wypełnienia obowiązku prawnego, VOLTAIC SYSTEM będzie dokonywać profilowania danych osobowych, czyli automatycznie je analizować, aby uzyskać informacje na temat preferencji lub zainteresowań osoby, której dane dotyczą. Przetwarzanie to nie będzie wywoływać skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie na wpływać na osoby, których dane dotyczą.

8. Osoby, których dane są przetwarzane przez VOLTAIC SYSTEM są uprawione do dostępu do treści swoich danych oraz mają prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9. Osoby których dane przetwarzane są przez VOLTAIC SYSTEM mają prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

§2. Pliki cookies

1. Witryna voltaicsystem.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy [nazwa] w celu optymalizacji działań.

3. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie

http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.